Bra att veta

Detaljplan, nybyggnadskarta och bygglovsansökan

Möjligheterna när det gäller placering av ett hus på din tomt regleras av tomtens belägenhet och kommunala bestämmelser. Kontakta din kommun för utdrag ur eventuell detaljplan och andra relevanta bestämmelser. Vanligtvis finns be­stämmelser som reglerar byggnadens storlek, höjd, våningsantal och avstånd till tomtgräns. Det kan också finnas bestämmelser om färgsättning, kultur­historiska hänsyn, förändring av markens nivå och förbud mot trädfällning med mera i detaljplanen.

Rekvirera en nybyggnadskarta. Kommunen tar ut en avgift för detta samt handläggning av ärendet. Fråga kommunen om aktuell taxa.

Följande handlingar ska du lämna in när du söker bygglov för att bygga ett enbostadshus (en villa) :

 • Ansökningsblankett (ifylld och underskriven)
 • Situationsplan upprättad på en aktuell nybygg­nadskarta
 • Markplaneringsritning
 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning
 • Uppgift om kontrollansvarig

Snövit kan, om så önskas, vara behjälpliga med hantering av bygglov. Be om offert.

Mer information om bygglov finns på Boverkets hemsida.

Attefallshus

De nya så kallade Attefallshusen beskrivs av regeringen som ett komplementbostadshus. Lagen trädde i kraft 2 juli 2014 och innebär att det är tillåtet att utan bygglov bygga ett upp till 25 kvadratmeter stort komplementhus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnaden får användas som till exempel permanentbostadshus, garage, förråd eller gäststuga.

Man måste dock anmäla bygget till kommunen. Huset ska också vara ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov.

Attefallshus beslut

 • Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard.
 • Arean får maximalt uppgå till 25 kvadratmeter och den högsta nockhöjden är satt till 4 meter. Boytan ligger på cirka 20 kvadratmeter.
 • Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen.
 • Bygget av ett komplementbostadshus måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov.
 • Ett krav för att få bygga ett komplementbostadshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten.

Mer information om attefallshus finns på Boverkets hemsida.

Planera ditt avlopp

En enskild avloppsanläggning innebär en stor investering och ett stort ansvar. Du som släpper ut avloppsvatten är skyldig att ha en godkänd avloppsrening. Det är också du som är ansvarig för att söka tillstånd för din anläggning hos miljönämnden (eller motsvarande) och ta fram de handlingar, t.ex. ritningar och situationsplaner som kommunen kräver.

Planeringsprocessen kan se lite olika ut beroende på om du ska anlägga en helt ny anläggning eller om du har en fungerande anläggning som måste förbättras. Det är miljönämnden i din kommun som avgör vilka krav som ska ställas på din avloppsanläggning, men det är du som måste välja teknik. Behöver du hjälp med detta bör du anlita en konsult eller markentreprenör med erfarenhet av enskilda avlopp.

Det finns många olika tekniker för att rena avloppsvatten från enskilda hushåll och de har alla sina fördelar och nackdelar. Vad som passar bäst beror utöver kommunens krav på miljöskydd och kretslopp på de lokala förutsättningarna och dina krav vad gäller ekonomi och komfort.

Hitta mer information på Avloppsguidens hemsida.

Energi från solfångare och solceller

Byggnadens specifika energianvändning får reduceras med energi från solfångare eller solceller placerade på byggnaden, i den omfattning byggnaden kan tillgodogöra sig energin. Detta främjar utnyttjandet av solenergi på samma sätt som passiv solinstrålning genom fönster kan utnyttjas i byggnaden och därmed minska byggnadens behov av energi för uppvärmning. Energi från solfångare eller solceller som placeras på uthus eller byggnadens tomt, till exempel för att uppnå en bättre placering, får också tillgodoräknas förutsatt att de är avsedda för energiförsörjning av den aktuella byggnaden.

Byggnadens energianvändning minskar i motsvarande omfattning som energin från solfångare eller solceller tillgodogörs. Man behöver därför inte separat mäta energimängden från själva solfångarna eller solcellerna för att bestämma byggnadens specifika energianvändning. Däremot kan det vara lämpligt att i projekteringsskedet göra en beräkning för att få en uppfattning om storleksordningen på den förväntade nyttiggjorda solenergin.

Läs mer om förnybar energi på Drivkrafts hemsida.